HP LaserJet 4050 Printer series - Èistìní pøijímaèe HPFast InfraRed Receiver

background image

Čistění přijímače HP Fast InfraRed Receiver

Udrujte IR okno zařízení vdy čisté bez prachu a mastnoty.

K odstranění prachu z povrchu přijímače HP Fast InfraRed
Receiver pouijte měkký a jemný hadřík. Zatvrdlou nečistotu je
moné odstranit pomocí hadříku mírně navlhčeného mýdlovou
vodou. Zamezte vniknutí vody do otvorů v zařízení.

Nepouívejte abrasivní čistící prostředky, akrylová nebo laková
ředidla a čističe na bázi acetonu nebo rozpouštědel, například
MDC (methyldichlorid) nebo EDC (ethyldichlorid). Takové
prostředky poškozují plastový kryt přijímače HP Fast InfraRed
Receiver.

background image

CZ

HP Fast InfraRed Receiver

13