HP LaserJet 4050 Printer series - Záruka

background image

Záruka

HP poskytuje záruku po dobu jednoho roku, e HP Fast InfraRed
Receiver nebude mít vady a e bude splňovat specifikace, které pro
InfraRed Receiver uvádí HP v době nákupu. V rámci této záruky
HP podle své volby opraví nebo vymění InfraRed Receiver, který
bude vadný, nebo nebude splňovat specifikace pro InfraRed
Receiver. Na doplňky, kabely, příslušenství a přiloené prvky se
vztahuje stejná záruka jako na HP Fast InfraRed Receiver, pro
který byly zakoupeny. Pokud kupující vrací zařízení v rámci této
záruky, zaplatí příslušné dopravní poplatky.

Pokud se domníváte, e váš InfraRed Receiver je vadný, zavolejte
na Technickou podporu firmy HP nebo na své lokální prodejní
zastoupení.

Záruka neplatí, pokud (1) sériové číslo přijímače InfraRed
Receiver není čitelné; (2) InfraRed Receiver byl pouíván
s nekompatibilním příslušenstvím. Záruka se nevztahuje na
poškození způsobená: (1) abnormálními podmínkami včetně
nehod, poáru, vody apod.; (2) zanedbáním nebo špatným pouitím
přijímače InfraRed Receiver; (3) příčinami externími ve vztahu
k přijímači InfraRed Receiver, včetně poruch nebo kolísání
elektrického napájení, klimatizace, řízení vlhkosti vzduchu, apod.
(4) údrbou, opravami, úpravami, nebo změnami prováděnými
osobami nebo subjekty jinými, ne HP.

Tato záruka je výlučná z hlediska všech dalších záruk,
at’ vyjádřených, implikovaných nebo zákonných. HP neposkytuje
na InfraRed Receiver záruku způsobilosti pro určitý účel nebo
prodejnost. HP nebude ručit za jakékoliv zvláštní, následné,
nepřímé nebo náhodné škody, a to i tehdy, kdy bude oznámena
monost jejich vzniku. Některé státy nepovolují vyloučení nebo
omezení určitých záruk, take výše uvedená omezení nemusí
v takovém případě platit. Tato záruka vám dává určitá zákonná
práva a dále můete mít i další zákonná práva, která se liší
v jednotlivých státech.

background image

22

HP Fast InfraRed Receiver

CZ

background image
background image

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.