עזרה HP LaserJet 4050 Printer series

background image

Copyright© 1999

Hewlett-Packard Co.

Printed in Germany

background image
background image

øéäî íåãà-úú èì÷î

HP Fast InfraRed

Receiver

HP LaserJet

úåñôãîì

HP Mopier

úåñôãîìå

ùîúùîì êéøãî

background image

Hewlett-Packard Company

11311Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 USA

úøáçì úåøåîù úåéåëæä ìë

©

.1999 ,

Hewlett-Packard

,ä÷úòä .úåøåîù úåéåëæä ìë

ãåòéú íåâøú åà ãåáéò ,äëéøò

áúëá úîã÷åî äàùøä àìì ,äæ

Hewlett-Packard

úøáçî

ïéåöîë ãáìî ,ùøåôîá íéøåñà

.íéøöåéä úåéåëæ ÷åçá

,äðåùàø äøåãäî

1999 ,øàåøáô

úåéøçà áúë

ïåúð äæ êîñîá ìåìëä òãéîä

.úîã÷åî

äòãåä àìì íééåðéùì

äðéà

Hewlett-Packard

úøáç

úåéøçà áúë äæ ãåòéúì ä÷éðòî

úøáç

;àåäù âåñ ìëî

HEWLETT-PACKARD

ìëì ãçåéîá úùçëúî

éáâì ,úòîúùî úåéøçà

ìù åúîàúä åà åúåøéçñ

úîéåñî äøèîì äæ ãåòéú

.éäùìë

àì

Hewlett-Packard

úøáç

,íäùìë íé÷æðì úéàøçà äéäú

ïéá ,íééúàöåú åà íééø÷î

ìë åà ,íéôé÷ò ïéáå íéøéùé

ìåëéáë íéøåù÷ä ,íéøçà íé÷æð

íåùéé åà äæ ãåòéú ú÷ôñàì

.åá ìåìëä òãéîä

íééøçñî íéðîéñ

MS

,

Microsoft

®

Windows

®

,

Windows

®

íéðîéñ íä

Windows NT

®

ìù á"äøàá íéîåùø íééøçñî

Microsoft

úøáç

.

Corporation

ïîéñ àåä

PostScript™

Adobe

úøáç ìù éøçñî

.

Systems Incorporated

íåùø äæ éøçñî ïîéñù ïëúéé

.úåðåù úåðéãîá

background image

iii

HE

íéðééðòä ïëåú

1..................................................................................................

úéììë äøé÷ñ

2..........................................................................................

úëøòî úåùéøã

3........................................................................................................

úåðåëú

4.............................................................................................................

äð÷úä

5................................................. HP Fast InfraRed Receiver

èì÷î úð÷úä

8........................... Windows 9x

úëøòîá íåãà-úúì ï÷úää ìäðî úð÷úä

8........................ Macintosh OS

úëøòîá íåãà-úúì ï÷úää ìäðî úð÷úä

9................................... HP Fast InfraRed Receiver

èì÷î úåòöîàá äñôãä

9..................................... Windows 9x

úëøòîá

äñôãäì úåùåøãä úåðëää

9......................................................... Macintosh

áùçîá

äñôãäì úåðëää

10.............................................................................

äñôãää úãåáò ú÷ôä

12.............................................................................................

ä÷åæçúå ìåôéè

12.................................................. HP Fast InfraRed Receiver

èì÷î éå÷éð

13.....................................................................................

úåéòá ïåøúôå øåúéà

16.........................................................................................................

íéèøôî

16.............................................................................................

øöåî éèøôî

17.................................................................. DIN

øáçî ìù íéðéôä øåàéú

18.........................................................................

ï÷úì äîàúä ìò äøäöä

19............................. (

á"äøà

) (FCC)

úøåù÷úì úéìàøãôä äãòååä úøäöä

20............................................. (DOC)

äãð÷ ìù úøåù÷úä ãøùî úøäöä

20.................................................................................. (

ïôé

)

VCCI

úøäöä

21.............................................................................................

úåéøçà áúë

background image

HE

iv

background image

1

HE

HP Fast InfraRed

Receiver

úéììë äøé÷ñ

øéäî íåãà-úú èì÷î)