HP LaserJet 4050 Printer series - Macintosh OS התקנת מנהל ההתקן לתת-אדום במערכת 

background image

Macintosh OS

úëøòîá ùàøî ï÷úåî

HP

Fast InfraRed

èì÷î ìù ï÷úää ìäðî

úëøòî íà .øúåé úîã÷úî äñøâá åà 8.5 äñøâá

Mac OS

äìòôää

äëåîð äñøâ) øúåé úîã÷åî êúåùøáù áùçîáù

Mac OS

äìòôää

ï÷úää ìäðî úà ãéøåäì ìëåú ,(8.5 äñøâî äøôñîá

úáåúëá ,íåãà-úú úåòöîàá äñôãäá êîåúù ,

Apple LaserWriter 8.6

.(áåéç àìì) èðøèðéàá ,

www.apple.com

background image

9