HP LaserJet 4050 Printer series - Laser Statement for Finland

background image

Laser Statement for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, 4050 TN

laserkirjoitin on

käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN
60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO
HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, 4050 TN -kirjoittimen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja
ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

Varning!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion,
utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

background image

IT

Glossario

1