HP LaserJet 4050 Printer series - HP Fast InfraRed Receiver를 사용한 인쇄

background image

 ŽÑ

ŽÑ

ŽÑ

ŽÑµ

µ

µ

µ¶

¶ gggg

«WúÙ݀»â:’ “ :;³<p†Wú’ “ 

&&&&  '''' !

!

!

!*+,

*+,

*+,

*+,-.

-.

-.

-./

/

/

/QQQQ 

  

  

 

 ! 

RRRR(

(

(

(____ .

.

.

.‚

‚

‚

‚‹

‹

‹

‹ gggg=+,_

_

_

_