HP LaserJet 4050 Printer series - Voorwaarden van de HP gebruiksrechtovereenkomst

background image

Voorwaarden van de HP
gebruiksrechtovereenkomst

ATTENTIE: HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERHEVIG AAN DE HIERONDER
UITEENGEZETTE VOORWAARDEN VAN DE HP GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. UIT
HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BLIJKT UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN DEZE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST NIET AANVAARDT, EN DE SOFTWARE MET EEN
ANDER PRODUCT IS GECOMBINEERD, KUNT U HET GEHELE ONGEBRUIKTE PRODUCT
RETOURNEREN EN ONTVANGT U VOLLEDIGE TERUGBETALING.

Gebruik van de ingesloten Software door u is onderworpen aan de volgende licentievoorwaarden,
tenzij u een afzonderlijke, getekende overeenkomst met HP hebt aangegaan.

Licentieverlening

HP verstrekt u een licentie voor het gebruik van één kopie van de Software. ‘Gebruik’ betekent opslaan,
laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. U mag de Software niet wijzigen of enige
licentie- of besturingsfuncties van de Software onbruikbaar maken. Indien de Gebruiksrechtovereenkomst
voor ‘gelijktijdig gebruik’ is, mag u niet meer dan het maximale aantal bevoegde gebruikers toestaan
de Software gelijktijdig te gebruiken.

Eigendom

Het eigendom en het copyright van de Software berust bij HP of haar leveranciers (derden). Uw licentie
geeft u geen eigendomsrecht op of eigendom van de Software en is geen verkoop van enige rechten
op de Software. De leveranciers van HP (derden) kunnen hun rechten beschermen in geval van
schending van deze gebruiksrechtovereenkomst.

Kopieën en aanpassingen

U mag alleen kopieën of aanpassingen van de Software maken voor administratieve doeleinden of
wanneer kopiëren of aanpassing een essentiële stap in het bevoegde gebruik van de Software is. U
dient alle copyright-kennisgevingen op de oorspronkelijke Software op alle kopieën of aanpassingen
weer te geven. U mag de Software niet op een openbaar netwerk kopiëren.

Desassemblering of ontsleutelen niet toegestaan

U mag de Software niet desassembleren of decompileren, tenzij voorafgaande schriftelijke
toestemming van HP is verkregen. Het is mogelijk dat in bepaalde rechtsgebieden de toestemming
van HP niet nodig is voor beperkte desassemblering of decompilatie. Op verzoek zult u HP redelijk
gedetailleerde informatie verstrekken met betrekking tot eventuele desassemblering of decompilatie.
U mag de Software niet ontsleutelen, tenzij het ontsleutelen een noodzakelijk onderdeel van het gebruik
van de Software is.

background image

148

Hoofdstuk 5: Service en ondersteuning

DU

Overdracht

Uw licentie wordt automatisch beëindigd bij eventuele overdracht van de Software. Bij overdracht dient
u de Software, inclusief eventuele kopieën en bijbehorende documentatie, aan de cessionaris te
leveren. De cessionaris moet deze gebruiksrechtovereenkomst aanvaarden als voorwaarde voor de
overdracht.

Beëindiging

HP mag uw licentie na kennisgeving beëindigen wegens nalatigheid in het voldoen aan

éé

n van deze

Licentievoorwaarden. Bij beëindiging dient u de Software, tezamen met alle kopieën, aanpassingen
en samengevoegde gedeelten in welke vorm dan ook, onmiddellijk te vernietigen.

Exportvereisten

U mag de Software of een kopie of adaptatie daarvan niet exporteren of opnieuw exporteren in strijd
met toepasselijke wetten of voorschriften.

Beperkte rechten van de overheid van de V.S.

De Software en eventuele bijgeleverde documentatie zijn volledig op particuliere kosten ontwikkeld. Zij
worden geleverd en er worden licenties voor verschaft als ‘commerciële computersoftware’ zoals
gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS
252.227-7014 (jun. 1995), als een ‘commercieel artikel’ zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a), of als
‘Beperkte computersoftware’ zoals gedefinieerd in FAR 52.227-19 (jun. 1987) (of eventuele
gelijkwaardige overheidsvoorschriften of contractclausules), wat van toepassing is. U hebt alleen die
rechten die voor zulke Software en eventuele bijgeleverde documentatie worden verschaft door de
toepasselijke clausule in FAR of DFARS of de standaard softwareovereenkomst van HP voor het
betreffende product

background image

DU

Hoofdstuk 5: Service en ondersteuning

149