HP LaserJet 4050 Printer series - Feilsøking

background image

Feilsøking

Gjør følgende hvis du har problemer ved bruk av HP Fast
InfraRed Receiver:

1

Slå opp i brukerhåndboken for datamaskinen og kontroller
at den er kompatibel med HP Fast InfraRed Receiver, at
den oppfyller systemkravene, og at du har utført de riktige
installeringsprosedyrene for maskin- og programvaren.

2

Se feilsøkingstabellen på side 14 for å kontrollere om det
finnes en løsning på problemet.

3

Hvis du fremdeles har problemer, eller hvis du mener at
HP Fast InfraRed Receiver er defekt, må du slå opp på
støttesidene i brukerhåndboken.

Ha følgende informasjon klar før du ringer:

Beskrivelse av problemet

Windows- eller Mac OS-versjonen du bruker

Typen bærbar IRDA-kompatibel enhet du bruker

Serie- og produktnummeret til HP Fast InfraRed Receiver

background image

14

HP Fast InfraRed Receiver

NO

Feilsøkingsoversikt

Tilstand

Løsning

Statusindikatoren for IR-
utgangen lyser ikke.

Kontroller at skriveren er i

KLAR

-modus, og at IR-

utgangen du skriver ut fra, er IRDA-kompatibel og
innenfor driftsrekkevidden som er beskrevet under
«Utføre utskriftsjobben» på side 10.

Kontroller at HP Fast InfraRed Receiver er koblet til
skriveren på riktig måte.

Skriv ut skriverens konfigurasjonsside. Kontroller at
«IR POD (IRDA Compliant)» står oppført under

Installerte språkvalg og ekstrautstyr.

Koblingen kan ikke opprettes,
eller overføringen ser ut til å ta
lengre tid enn vanlig.

Bruk en enhet som er IRDA-kompatibel. Se etter et
IRDA-symbol på enheten, eller slå opp i
brukerhåndboken for datamaskinen angående IRDA-
spesifikasjoner.

Kontroller at operativsystemet på datamaskinen
inneholder en IR-driver, og at programmet bruker den
riktige HP LaserJet-skriverdriveren. (Vær
oppmerksom på at det tar lengre tid å skrive ut
kompliserte sider.)

Sett HP Fast InfraRed Receiver innenfor
driftsrekkevidde (se under «Utføre utskriftsjobben»
på side 10), og kontroller at ingen objekter blokkerer
forbindelsen. (Objektet kan være en hånd, papir,
bøker eller til og med skarpt lys.)

Kontroller at de to IR-utgangene er rene (uten smuss
eller fett).

All form for skarpt lys (sollys, hvitglødende lys,
lysstoffrør eller lys fra en infrarød fjernkontroll, som
f.eks. til fjernsyn eller videoopptakere) som skinner
direkte på IR-utgangene, kan skape forstyrrelser.
Kontroller at det ikke skinner skarpt lys direkte på
noen av IR-utgangene.

Sett den bærbare enheten nærmere IR-utgangen på
skriveren.

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

15

Skriveren skriver bare ut deler av
en side eller et dokument.

Forbindelsen ble brutt under overføring.

Hvis du flytter den bærbare enheten under
overføringen, kan forbindelsen bli brutt. IRDA-
kompatible enheter er konstruert for å gjenopprette
forbindelsen etter midlertidige avbrudd. Du har 40
sekunder på deg til å gjenoppta forbindelsen
(avhengig av den bærbare enheten som brukes).

Utskriftsjobben er sendt på riktig
måte, men skriveren skriver ikke
ut.

Hvis forbindelsen blir brutt før hele utskriftsjobben er
overført til skriveren (utskriften har ikke startet ennå),
er det mulig at skriveren ikke skriver ut noe av jobben.

Trykk på knappen

Avbryt

jobb

for å slette

skriverminnet. Sett deretter den bærbare enheten
innenfor driftsrekkevidde igjen (se under «Utføre
utskriftsjobben» på side 10), og skriv ut jobben på
nytt.

IR-statusindikatoren slås av
under overføring.

Forbindelsen kan være brutt. Gjenoppta forbindelsen i
løpet av 40 sekunder.

Trykk på knappen

Avbryt

jobb

for å slette

skriverminnet. Plasser deretter den bærbare enheten
innenfor driftsrekkevidde igjen (se under «Utføre
utskriftsjobben» på side 10), og skriv ut jobben på
nytt.

PostScript™-utskriftsjobber
skrives ikke ut.

Kontroller konfigurasjonen i kategorien PostScript i
Windows: Kontroller at Protokoll er angitt til
AppleTalk, og at Binary Data (Binærdata) ikke er
valgt.

Feilsøkingsoversikt (forts.)

Tilstand

Løsning

background image

16

HP Fast InfraRed Receiver

NO