HP LaserJet 4050 Printer series - Wykonywanie zlecenia druku

background image

Wykonywanie zlecenia druku

1

Zorientuj komputer przenośny (lub inne urządzenie przenośne
wyposażone w zgodne z normą IRDA okno na podczerwień)
w odległości około 1 metra (maksymalnie 2 do 3 stóp) od
urządzenia HP Fast InfraRed Receiver. Okno na podczerwień
należy ustawić pod kątem +/- 15 stopni, aby zapewnić
skuteczne połączenie do drukowania. Rys. 5 pokazuje
orientację urządzeń wymaganą do drukowania.

Rys. 5

Ustawienie urządzeń do wykonania drukowania

1 metr

background image

PO

HP Fast InfraRed Receiver

11

2

Wykonaj zlecenie druku. Zaświeci się wskaźnik stanu na
urządzeniu HP Fast InfraRed Receiver i po krótkiej przerwie
na panelu stanu drukarki wyświetli się komunikat

PRZETWARZANIE PRACY

.

Jeżeli wskaźnik stanu nie zaświeci się, ustaw ponownie
urządzenie HP Fast InfraRed Receiver w stosunku do portu na
podczerwień na urządzeniu nadawczym, wyślij ponownie zlecenie
druku i zachowaj ustawienie wszystkich urządzeń, jak pokazane
jest na Rys. 5. Jeżeli zajdzie konieczność przemieszczenia
sprzętu (na przykład w celu uzupełnienia papieru), upewnij się, że
wszystkie urządzenia pozostają w zasięgu operacyjnym
pokazanym na Rys. 5. Tylko wtedy zachowuje się wymagane
połączenie. Jeżeli połączenie zostaie przerwane przed
zakończeniem zlecenia druku, wyłączy się wskaźnik stanu
urządzenia HP Fast InfraRed Receiver. Można wznowić
połączenie w ciągu 40 sekund i kontynuować zlecenie. Jeżeli
połączenie zostanie wznowione w tym okresie, wskaźnik stanu
zaświeci się ponownie.

Uwaga

Połączenie zostanie przerwane na stałe w przypadku
przemieszczenia portu nadawczego poza zasięg operacyjny
(zobacz Rys. 5), lub w przypadku blokady transmisji pomiędzy
portami z jakiegoś powodu na dłużej niż 40 sekund. (Blokadą może
być ręka, papier lub nawet bezpośrednie światło słoneczne).
Zależnie od wielkości zlecenia, drukowanie za pomocą urządzenia
HP Fast InfraRed Receiver może okazać się nieznacznie wolniejsze
niż drukowanie poprzez kabel podłączony bezpośrednio do portu
równoległego.

background image

12

HP Fast InfraRed Receiver

PO