HP LaserJet 4050 Printer series - Oœwiadczenie Federal Communications Commission (FC

background image

Oświadczenie Federal Communications

Commission (FCC - Federalnej Komisji d/s

Łączności) USA

Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono, że spełnia on
warunki ograniczeń dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie
z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić
dostateczne zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach mieszkalnych. Sprzęt ten wytwarza, wykorzystuje
i może promieniować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie
jest on zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcjami, to może
powodować on szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej.
Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią
w konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe
zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można
stwierdzić wyłączając urządzenie i włączając je ponownie,
zachęca się użytkownika do zlikwidowania zakłóceń, stosując
jeden lub więcej z poniższych sposobów:

Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem
a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem radiowo-telewizyjnym.

W celu spełnienia warunków tych przepisów, wymagane jest
stosowanie ekranowanych kabli. Zmiany lub modyfikacje sprzętu
nie zatwierdzone wyraźnie przez HP mogą unieważnić prawo
użytkownika do używania tego sprzętu.

background image

20

HP Fast InfraRed Receiver

PO