HP LaserJet 4050 Printer series - Kontrollpanelens knappar

background image

Kontrollpanelens knappar

Knapp Funktion

[Start]

• Kopplar in eller från skrivaren.

• Skriver ut de data som finns i skrivarbufferten.

• Fortsätter utskriften när skrivaren varit frånkopplad. Tar bort de flesta

skrivarmeddelanden och kopplar in skrivaren.

• Fortsätter utskriften vid felmeddelanden av typen

FACK x FYLL PÅ

[TYP] [STORLEK]

eller

OVÄNTAD PAPPERSSTORLEK

.

• Bekräftar begäran om manuell matning om Fack 1 är påfyllt och

FACK 1,

LÄGE=MAGASIN

ställts in i menyn Pappershantering på skrivarens

kontrollpanel.

• Åsidosätter en begäran om manuell matning från Fack 1 genom att hämta

papperet från nästa tillgängliga fack.

• Avslutar menyerna på kontrollpanelen. (Om du vill spara en inställning

som du angivit på kontrollpanelen ska du först trycka på

[Välj]

.)

[Avbryt
utskrift]

Avbryter den utskrift som skrivaren bearbetar. (Tryck en gång på knappen

[Avbryt utskrift]

.) Dokumentets storlek avgör hur lång tid detta tar.

[Meny]

Flyttar igenom kontrollpanelens menyer. Tryck på knappens högra del för
att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt.

[Nästa val]

Flyttar genom alternativen på den valda menyn. Tryck på knappens högra
del för att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt.

[- Värde +]

Flyttar genom värdena för det valda menyalternativet. Tryck på

[+]

för att

flytta framåt och på

[-]

för att flytta bakåt.

[Välj]

• Sparar det värde du valt för ett alternativ. En asterisk (

*

) visas bredvid

inställningen, vilket anger att denna nu är den nya standardinställningen.
Standardinställningarna finns kvar i skrivaren när den stängs av eller
återställs (såvida du inte återställer till fabriksinställningarna i menyn
Återställning).

• Skriver ut någon av sidorna med skrivarinformation från kontrollpanelen.

background image

14

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

SW