HP LaserJet 4050 Printer series - Rengöring av skrivaren

background image

Rengöring av skrivaren

Följ rengöringsanvisningarna på följande sida för att bibehålla
utskriftskvaliteten. Skrivaren ska rengöras efter varje toner-
kassettbyte och när det uppstår problem med utskriftskvaliteten.
Håll i möjligaste mån skrivaren ren från damm och skräp.

Rengör skrivarens utsida med en trasa som fuktats med vatten.

Rengör insidan med en torr, luddfri trasa.

Viktigt

Använd inte rengöringsmedel med ammoniak på eller i närheten
av skrivaren.

Var försiktig när du rengör skrivaren, så att du inte vidrör
överföringsvalsen (den svarta gummivalsen som sitter under
tonerkassetten). Om det kommer hudfett på valsen kan det
uppstå problem med utskriftskvaliteten.

Figur 18

Överföringsvalsens placering — vidrör den inte!

background image

84

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

SW

Rengöring av skrivaren

Stäng av skrivaren och dra
ur nätsladden innan du börjar
rengöringen.

1 Öppna den övre luckan och ta bort

tonerkassetten.

VARNING!

Se till att du inte sträcker in händerna
långt in i skrivaren. Området runt
tonerkassetten kan vara mycket varmt!

Viktigt

Förhindra skador på kassetten genom
att inte utsätta den för ljus i mer än
några minuter.

2 Torka bort allt damm och all smuts

från pappersledarna (de skuggade
områdena) med en torr, luddfri trasa.

Obs!

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort den med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.
(Varmt vatten gör att tonern fastnar
i tyget.)

3 Använd det gröna handtaget för att

lyfta upp pappersbrickan och torka
bort alla partiklar med en torr, luddfri
trasa.

Fortsättning på nästa sida.

background image

SW

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

85

4 Sätt tillbaka tonerkassetten, stäng

den övre luckan, sätt i nätsladden
och slå på skrivaren.

Obs!

Om meddelandet

NY TONERKASSETT =

NEJ

visas ska du bortse från meddelandet

när du tar ut tonerkassetten för att
rengöra skrivaren.

background image

86

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

SW

Använd skrivarens rengöringssida

Om det förekommer tonerstänk på baksidan på utskrivna sidor ska
du följa anvisningarna här nedan.

Gör följande från skrivarens kontrollpanel:

1

Tryck på

[Meny]

tills

UTSKRIFTSKVALITET

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills

SKAPA RENGÖRINGSSIDA

visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att skapa rengöringssidan.

4

Följ anvisningarna på rengöringssidan för att utföra
rengöringen.

Obs!

Om rengöringen ska fungera ska du skriva ut rengöringssidan på
vanligt kopieringspapper (inte på finpapper eller grovt papper).

Du kan behöva skapa en rengöringssida för skrivaren flera gånger.
När tonern försvunnit från skrivarens insida finns det blanka, svarta
fläckar på sidans svarta remsa.

Om du använder rengöringssidan varje gång du byter ut toner-
kassetten, får du bra utskriftskvalitet på vissa typer av papper. Om
du behöver använda rengöringssidan oftare ska du pröva med en
annan papperstyp.

background image

SW

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

87