HP LaserJet 4050 Printer series - Fortsätt skriva ut när tonern börjar ta slut

background image

Fortsätt skriva ut när tonern börjar ta slut

När tonern håller på att ta slut visas meddelandet

TONER LÅG

skrivarens kontrollpanel.

Standardinställningen är att skrivaren fortsätter att skriva ut även
när tonernivån är låg. Skrivaren fortsätter att visa meddelandet

TONER LÅG

tills du byter ut tonerkassetten.

Om du vill avbryta utskriften när tonern håller på att ta slut ska du
ändra inställningen för

TONER LÅG

från

FORTSÄTT

till

STOPPA

(se sidan B-17.). När tonernivån blir låg kommer skrivaren då att
stanna, varvid meddelandet

STOPPA

visas. Tryck på

[Start]

för att

återuppta utskriften.

background image

SW

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

81

Omfördela tonern

När tonern håller på att ta slut kan det
förekomma bleka eller ljusa områden
på de utskrivna sidorna. Du kan då
tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten
genom att omfördela tonern. Följande
procedur kan göra att du kan avsluta en
aktuell utskrift innan du byter ut
tonerkassetten.

1 Öppna den övre luckan.

2 Ta ut tonerkassetten ur skrivaren.

VARNING!

Se till att du inte sträcker in händerna
långt in i skrivaren. Området runt toner-
kassetten kan vara mycket varmt!

Viktigt

Förhindra skador på kassetten genom
att inte utsätta den för ljus i mer än
några minuter.

Fortsättning på nästa sida.

background image

82

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

SW

3 Rotera kassetten och vicka den

försiktigt fram och tillbaka sidledes
för att omfördela tonern.

Obs!

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort den med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.
(Varmt vatten gör att tonern fastnar
i tyget.)

4 Sätt tillbaka kassetten i skrivaren och

stäng den övre luckan.

Om utskriften fortfarande är blek
ska du sätta i en ny tonerkassett. (Följ
anvisningarna som medföljer den nya
kassetten.)

Obs!

Om meddelandet

NY TONERKASSETT =

NEJ

visas ska du bortse från meddelandet

när du tar ut tonerkassetten för att
rengöra skrivaren.

background image

SW

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

83