HP LaserJet 4050 Printer series - HPJetDirect 10/100TX-skrivarserver

background image

HP JetDirect 10/100TX-skrivarserver

Om det extra tillbehöret HP JetDirect 10/100TX-skrivarserver finns
ska du kontrollera att skrivarservern kunde länka till nätverket:

Kontrollera lamporna för länkhastighet (10 eller 100) på
skrivarservern. Om båda lamporna är släckta kunde skrivarservern
inte etablera någon länk till nätverket.

Konttrollera konfigurationssidan för HP JetDirect. Meddelandet
”FÖRLUST AV BÄRGVÅG” anger att skrivarservern inte kunde
länka till nätverket.

background image

134

Kapitel 4: Problemlösning

SW

Om skrivarservern inte kunde etablera någon länk ska du
kontrollera att alla kablar är rätt anslutna. Om alla kablar är ordentligt
anslutna, men skrivarservern ändå inte kan skapa en länk ska du
följa nedanstående anvisningar för att konfigurera om den.

1

Stäng av skrivaren och ta ut kortet för HP JetDirect 10/100TX-
skrivarserver.

2

Använd byglarna P1, P2 och P3 för att manuellt konfigurera
skrivarservern för länkhastigheten 10 eller 100 MB per sekund
och användning av full duplex eller halv duplex enligt tabellen
nedan:

3

Sätt tillbaka skrivarservern.

4

Kontrollera att konfigurationen för den anslutande nätverks-
enheten (t ex nätverksswitchen 10/100TX) stämmer överens
med skrivarserverns konfiguration. Om skrivarservern är
inställd för användning av 100TX full duplex ska porten på
nätverksswitchen också vara inställd för 100TX full duplex.

5

Stäng av skrivaren, slå på den igen och kontrollera att
skrivarservern fungerar. Om den inte kan etablera en länk ska
du kontakta en lokal, auktoriserad HP-återförsäljare eller
servicerepresentant.

Skrivarserverns funktion Bygel P1

Bygel P2

Bygel P3

Automatisk förhandling
aktiverad

AUTO

100 Halv duplex

(ej AUTO)

100

H

100 Full duplex

(ej AUTO)

100

(ej H)

100 Halv duplex

(ej AUTO)

(ej 100)

H

10 Full duplex

(ej AUTO)

(ej 100)

(ej H)

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

135