HP LaserJet 4050 Printer series - Minnesinstallation

background image

Minnesinstallation

Viktigt

Statisk elektricitet kan skada DIMM-
korten (dual in-line memory modules).
När du tar i DIMM-korten ska du
antingen ha på dig ett antistatiskt
armband eller ofta vidröra den
antistatiska förpackning som DIMM-
kortet låg i och sedan ta på en frilagd
metallyta på skrivaren.

Skriv ut en konfigurationssida (om du
inte redan gjort det) innan du installerar
mera minne för att se hur mycket minne
som redan finns i skrivaren (se
sidan 136).

1 Stäng av skrivaren. Vänd skrivaren

så att du kommer åt den högra sidan.
Dra ur nätsladden och ta bort alla
kablar.

2 Fatta tag i luckan (se bilden) och dra

ut den mot skrivarens bakre del så
långt det går.

3 Ta bort luckan från skrivaren.

4 Lossa skruven som håller fast luckan

till DIMM-platserna med en
kryssmejsel nummer 2. Öppna
luckan.

background image

C-4

Skrivarminne och utökning

SW

5 Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska

förpackningen. Håll i kortet med
fingrarna mot sidokanterna och
tummarna mot den bakre kanten.
Rikta in skårorna på DIMM-kortet
med DIMM-platsen. (Kontrollera att
spärrarna på DIMM-platsens sidor är
öppna eller utåtvända.)

6 Tryck DIMM-kortet rakt ned i platsen

(tryck ordentligt). Kontrollera att
spärrarna i DIMM-platsen knäpps
fast inåt. (Du måste öppna spärrarna
för att ta bort ett DIMM-kort.)

7 Stäng luckan till DIMM-platserna och

dra åt skruven

.

8 Sätt luckans bottendel på skrivaren.

Se till att nabbarna på luckan går in
i motsvarande spår i skrivaren. Vrid
upp luckan mot skrivaren.

9 Skjut luckan mot skrivarens framsida

tills den knäpps fast. Sätt tillbaka
gränssnittskablar och nätsladd. Slå
på skrivaren och testa DIMM-kortet.
(Gå till sidan C-5.)

background image

SW

Skrivarminne och utökning

C-5