HP LaserJet 4050 Printer series - 列印到後出紙槽

background image

Å ïÙzþ

33

v

v

v

vw{

w{

w{

w{x

x

x

xyz

yz

yz

yz

«+EmßàÍÅ~'6ÙÝù_‹!ÙaäàÞÙÝù

Ùm‚'Íَt=6ÆE-w,Æ=Ž

*+Å~Emßà6Sõ´äà$£'Ú6!ft8A6æAm

ö÷×

ÞvßáÙaEmßàs$Æäq'ßäÞrÙ8

åŠ6Å~Emßà`_sWÙh/!

íò

ó

‡'2ìøùßä

[íö

úKûœðò'ßä

z

z

z

z{

{

{

{

$*Å~Emßà6¬’)èŽÙéՓ”Wç*lD

ãêk=mßà

©

©

©

©2222

²ÌÍ

²ÌÍ

²ÌÍ

²ÌÍÎ

Î

Î

Î

background image

34

Å ïÙzþ

TC

?

?

?

?@@@@A=

A=

A=

A=B

B

B

BCD

CD

CD

CD=

=

=

=EF

EF

EF

EF;

;

;

;

z{

z{

z{

z{

-â›÷ß6ÙÝù,ي6SŒ+

âãßäåaßá

vßáÍ-.‡ÛÜ'ßá6`_

‡Oßä67®‡cwßä|

.íò|AÍäBC÷ÙÝù`

܋¤Þvßáøúßä$*+-

ƒdÓ¤ÿ¥6ST`Å 'w`_

'ßäøù6ST`Å 'w'Z

[

 Å~vßá

 Amßáö÷×

'''' Ñ3¦§Ï×a¢ˆ'¦§

 âãßäåavßá