HP LaserJet 4050 Printer series - 重新包裝印表機

background image

Å ï./

TC

¯

¯

¯

¯°±

°±

°±

°±D

D

D

D%&

%&

%&

%&'

'

'

'

68™ÙÝùóã'¼ÀÀEFéÕç ª›·ª›· 

ò ò )ò ª ©ê ST`Å µ'w'Z[ 

68™ÙÝùóã'“”WçŸLèŽÙéÕAÍ1

*Gê

68™á

‡

‡

‡

‡Ã

Ã

Ã

Ã

-â›á6S!fR,Ù7ãI9h6A!fR,Ð

*¬6_â›%,FX8

`Ü'6SÙßÑk7ãI9çϊ°7㌦L¯

'6ҞŸÒ¡Ó„êL¦$ÌÔÕÙ7ãI96

n¬$ˆ 'Ï6_úûúç7ãÙÝù'45

`Ü'6SW=$ÙÝù'ÙÂ6_kaäÙ

Œ.Ì'ßäA¡fÙå

W=-áÖÇ'”•49Ý  Å' w 

ýþ$WÊÏѾ'™×

background image

TC

Å ï./

137yyyy²

²

²

²³³³³yyyyssssssss´´´´q{

q{

q{

q{µµµµqqqqwwwwzzzz­4

­4

­4

­4¶

¶·e

·e

·e

·e®

®

®

®¸/

¸/

¸/

¸/

ªL † ßµ… ”+ h8 .c峬Z ù

Zpq9ù ”¨ùh

!"5A#ù A#ùzü*ù5$Ä%&ù

±L  † ßµ… ”+ h8 .bcZ

pq'9(XYZi €z)*Ւ“Q+9ù 

”¨ùh A#,h-íÄ)*Ւ“Q+bc

0L í ùi í./012345÷ø5697?€8”

!"5A#ùiÕ9 :; z9æ€<=ù²>?@ ù

µAB<C

¯L ùzÄwx$ÄD„«¬!E«¬5zÄFG-i H

/L í IJ,KLùM +ž.NO5PQí@5íR+S.i

TbcåUqYì嫬5 ù+$.VßAW5X +¤.ùi YZí[

7\½]^_B56+#.i :`Qa5NOí@

ËL 9@:6bcde;h * Ä>fv gƒh§'

iq5jk]5l] 5m¬nopqùhr$åùú7B

$5ns t $'l] 5m¬u4våw5xícdql]

»mC,ƒh»5g§mCzÄq7í  yz

n\6b={ zÄ|ÕÖ={}c,4våw5x-~

2L 9@:6bcde; p8€* Ä>fv€g

h€h§9e;‚*ƒ„7…åH†5ÕÖ?I

‡†56ˆåns峉劅‡‹+ wŒ{5‡† .5Õև

‹5Õký@Žíu4våw5xícdq³‰5Š…‡‹[\g

§5»mC,ƒh»5g§mCzÄq7í 

g6bcdâ‘h§ p8 mC'íogå»5!W 9µ

ù€>6\={-*’“u6\={

„…

Õûº‘

 ®žŸ#"^#%¯-/-”¯-/-°”