HP LaserJet 4050 Printer series - 投影片

background image

ñ

ñ

ñ

ñò

ò

ò

ò!

!

!

!Ù±6 óßäxŠ'„M(t¤Œú÷ñœç'

ê_='ñò

}

}

}

}~

~

~

~!

!

!

!Œ+l./|(ñ|AÍ¡fG´ò' ó

lJÙ ó'Z[6ST`Å 'w

Ž

Ž

Ž

Ž

ÙÝùó'ôõöžŸÜÒÙÝù'ìçíîìµê

ÆWB§SJ=ÙÝù'Emßà6KôõöÙa=mßà

‡

‡

‡

‡Ã

Ã

Ã

Ã

-Pâ›ÙÝù6S«ýþÆQRÙÝù'ôõö

L¦ÙôõöYÔìH6Svßá

lJÙôõö'Z[6ST`Å w

background image

TC

;

A-11Š

Š

Š

°±Røù

°±Røù

°±Røù

°±Røù

íò'ñþ}ú+Œ·Í,ŒÁ¯™š6_ÍÁ¯'-

Ðíò/6íò'ó>X¼`Ülšy'ŒÁ*+ÿÑ Ùí

ò6íò'h/Íú+°Þ“°íòŠ6S—ï8°Þ!

û

û

û

ûå

å

å

å!

!

!

!íòß'úæŒ`ú÷ûçœðòê6­¬‹¯

֧

ñ

ñ

ñ

ñþ

þ

þ

þ!

!

!

!Ù±6íòäxŠŒú÷ñœçê_='

ñò6ÂY/Îl(ÏçL¦íò¬lh(6‹¯Ù

ìHê

}

}

}

}~

~

~

~!

!

!

!SÌ3íòÎl./|æç|A¡f'

v

v

v

ß

ß

ßá